fbpx

Parc Natural de la Serra Calderona

L’ exponent principal de la fauna i flora de Sogorb està representat en l’excepcional Parc Natural de la Serra Calderona en el seu vessant nord.

Les zones boscoses es troben dominades per les pinades, sobretot de pi blanc acompanyat de matolls d’esteperola, romer, argilaga i bruc; predomina el pi roig en sòls descarbonatats juntament amb espècies de matoll silicícola. Els boscos de carrasca també aconsegueixen un cert desenvolupament, encara que la seua presència és molt fragmentària i escassa. En el seu estrat inferior es pot trobar el lligabosc, la sarsa, l’aladern, el margalló i l’espàrrec silvestre, entre d’altres.

Quant a la sureda, està present en alguns enclavaments ombriencs i humits sobre pinastres, encara que de caràcter dispers i sense arribar a aconseguir en cap moment l’estat de maduresa.

A causa dels nombrosos incendis declarats en el conjunt de la serra hi ha diverses zones amb vegetació degradada, en les quals abunda el romer, el bruc i l’argilaga, i les pastures fresques; l’espartar, el fenàs termòfil i el fenàs continental els de major cobertura.

L’ornitofauna és extraordinàriament diversa, en què destaquen espècies com l’astor, l’àguila serpera o el pica-soques blau en zones poblades d’arbres; la merla blava, el duc, el falcó pelegrí i l’àguila de panxa blanca, en zones rocoses.

Entre els mamífers que poblen aquesta zona destaquen el porc senglar, el gat salvatge, la rabosa, la geneta o el teixó.

Cal destacar la presència de la tortuga d’aigua i la del fardatxo. Aquest últim pot arribar a tenir 60 cm del cap a la cua. Es tracta de l’espècie de fardatxo major d’Europa.

Dins del Parc Natural, Les Llacunes estan Incloses en el “Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana” com a Espais Naturals Protegits. Les Llacunes de la Butrera, de la Rosa, del PortiIloi la del Gabacho tenen el seu origen en excavacions de terra per a extraure argila.

En aquestes s’ha desenvolupat un ecosistema format per peixos, barbs, i carpes, fonamentalment; també aus, com ara la polla d’aigua i l’ànec comú. A més, serveixen de repòs a diverses aus migratòries, com els agrons i diferents tipus d’ànecs. Finalment, habiten les llacunes algunes espècies d’amfibis i rèptils.